Windows 10 20H2 AIO v19042.572 x86 Outubro 2020 Torrent

Clean torrent Windows 10 20H2 AIO v19042.572 x86 Outubro 2020

COMPLETE ISO SEM CHANGE)

Windows 10 20H2 AIO 10/15/2020

build Windows: 20H2 –

Architecture: x64

Tamanho: GB

Idiom: Portuguese-BR

BIOS: UEFI / legacy

formado: ISO / ESD

Md5: 1BDAC117217BB35298B13323BDA37FE2

Architecture: x86

Tamanho: GB

Idiom: Portuguese-BR

BIOS: UEFI / legacy

formado: ISO / ESD

Md5: BB5FB8C61E9E9CE0AEC0AA65F85A24D7

Dualboot

Tamanho:

Idiom: Portuguese-BR

BIOS: UEFI / legacy

formado: ISO / ESD

Md5:

======= NTEGRADO ======

MS Dart –

BERSIH F.

Atualizaes UT

=========== EDIES ===========

Win10 House

Win10 Pro

Win10 Home Single language

Win10 Education

Education Win10 Pro

Workstation Win10 Pro

Win10 Company

OBS: SEM SENHA PARA DESCOMPACTAR

Windows 10 20H2 AIO v19042.572 x86 Outubro 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *