Windows 10 20H2 AIO v19042.572 x64 Outubro 2020 Download Torrent

Clean torrent Windows 10 20H2 AIO v19042.572 x64 Outubro 2020

WE ARE COMPLETE AND WE ARE COMPLETE)

Windows 10 20H2 AIO 10/15/2020

build windows: 20H2 –

Architecture: x64

Size: GB

Language: Portuguese-BR

BIOS: UEFI / Inheritance

format: ISO / ESD

Md5: 1BDAC117217BB35298B13323BDA37FE2

======= INTEGRATED ======

MS Dart –

BERSIH F.

Update OUT

=========== VYUNGU ==========

House Win10

Win10 Pro

Winning home language10

Win10 Education

Education Pro Win10

Win10 Pro workstation

Company Win10

OBS: SEM SENHA TO UNCOMPACT

WINDOW 10 20H2 IS NOT A COMPLETE

SEM ACTIVATOR

Windows build: 2009 20H2

===== ERROR =====

Win10 House

Win10 Pro

Winning home language10

Win10 Education

Education Pro Win10

Win10 Pro workstation

Company Win10

========= x64 =========

Size: GB

Architecture: x64

Language: Portuguese-BR

BIOS: UEFI / Inheritance

format: ISO / ESD

======== x86 ===========

Size: GB

Architecture: 86

Language: Portuguese-BR

BIOS: UEFI / Inheritance

format: ISO / ESD

Credits: Gleison Lima

Windows 10 20H2 AIO v19042.572 x64 Outubro 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *